Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR


RECETOX NETWORKING

Projekty OP VK

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie.

Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR. OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.

O projektu Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR (RECETOX NETWORKING)

Přes požadavek zajištění udržitelného rozvoje existuje omezená podpora výzkumu v daných oblastech. Koncept udržitelnosti zahrnuje i ochranu ekosystémů, která však bývá oddělena od dalších oborů, ačkoliv existuje poptávka po mezioborově vzdělaných odbornících.

Projekt RECETOX NETWORKING je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu, ale i v průmyslu a státní správě.

Akce v rámci projektu jsou zaměřeny na rozvoj odborníků, kteří se stanou jádrem dalšího výzkumu v dotčených oblastech. Vybrané aktivity projektu (semináře, workshopy, letní školy, stáže, aktivní networking na mezinárodních forech atd.) podpoří odborný růst jednotlivců a získání nových kontaktů a zkušeností, ale budou generovat i podkladové informace, které budou syntetizovány do výukových materiálů. Kurzy dalších dovedností (soft skills) u vědců podpoří všeobecné manažerské a komunikační schopnosti, které umožní efektivně předávat odbornost a realizovat nové výzkumné mezioborové projekty.

Cílová skupina

Projekt je směrován na zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a hlavní cílovou skupinou jsou vědečtí pracovníci a doktorští studenti Centra zapojení do výzkumu, které bude projekt primárně podporovat v oblastech mezinárodní spolupráce a networkingu, odborné přípravy, zavádění nových metodik v ČR, interdisciplinárního výzkumu, aplikacích nových výsledků výzkumu do praxe.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je podpoření a rozvoj lidského potenciálu v ČR pro nové chybějící směry výzkumu, které adresují koncept udržitelného rozvoje. I přes požadavek zajištění růstu při současném zlepšování kvality prostředí, existuje jen omezené vzdělávání a mezioborový výzkum v této oblasti. S podporou projektu budou vzděláváni odborníci/e v oblastech, které v ČR chybí a jejich kapacity budou využitelné pro potřeby praxe (např. dodržování environmentálních závazků a standardů) a ve státní správě v oblasti kontroly ŽP.

Koncepčně propojené aktivity zajistí:

K cíli povedou různorodé aktivity (odborné semináře a workshopy, výměnné odborné pobyty a stáže, exkurze, vzdělávání v zahraničí, letní školy, kurzy projektové, manažerské a dalších soft skills).

RECETOX NETWORKING

je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu .. více informací

KONTAKT

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 5
625 00 Brno
tel : + 420 549 49 3048
mail: jalova@recetox.muni.cz

Vyrobilo : Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2011